Regulamin cmentarza

Cmentarz parafialny w internecie

REGULAMIN  CMENTARZA PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ NMP WSPOMOŻENIA WIERNYCH W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

ZARZĄD I ADMINISTRACJA CMENTARZA
1. Cmentarz jest własnością Parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Czechowicach-Dziedzicach. Służy do pochówku zmarłych, wyrażania pamięci i czci dla tych, którzy odeszli do Wieczności.

2. Cmentarzem zarządza Parafia NMP Wspomożenia Wiernych.

3. Grabarz pełni dyżur w budynku gospodarczym cmentarza we wtorki od 8.00 do 10.00 w czwartki od 16.00 do 17.00 oraz w soboty od 10.00 do 12.00.

PRAWO DO POCHÓWKU I ORGANIZACJA POGRZEBU
1. Uroczystości pogrzebowe odbywają się w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 16.00

2. Na cmentarzu, na wyznaczonych miejscach grzebalnych, można grzebać parafian i tych, którzy posiadają opłacone miejsce na cmentarzu.

3. Prawo pochówku na cmentarzu mają także wyznawcy innych religii, kościołów czy osoby niewierzące, które legitymują się zamieszkaniem na terenie Parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Czechowicach-Dziedzicach, a nie mające własnego cmentarza.

4. Czas i rodzaj pogrzebu uzgadnia się w Kancelarii Parafialnej, gdzie należy przedłożyć kartę zgonu zmarłego. Miejsce pochówku, rodzaj grobu, jego wykopanie uzgadnia się z grabarzem.

5. Opłatę za miejsca do pochówku uiszcza się minimalnie na okres 20 lat. Po tym okresie przedłużenie może być dokonywane na kolejnych 20 lat lub na okresy krótsze, przynajmniej 5-letnie. Opłatę za przedłużenie miejsca do pochówku można uiścić nie wcześniej niż jeden rok przed upływem terminu obowiązywania dotychczasowej opłaty.

6. W przypadku ekshumacji zwłok lub szczątków przed upływem terminu, na jaki uiszczono opłatę za udostępnienie miejsca do pochówku, opłata ta nie podlega zwrotowi.

7. Przez dokonanie opłaty za miejsce do pochówku nie nabiera się praw własności do opłaconego miejsca, lecz jedynie prawa do jego użytkowania. Należy zadbać o oznaczenie grobu /umieszczając krzyż, tablicę lub pomnik/.

8. Opłatę za przedłużenie miejsca do pochówku w imieniu dysponenta może dokonać inna osoba, co nie czyni tej osoby dysponentem tego grobu.

9. Prawo do użytkowania grobu nie może być przekazane osobom trzecim, bez zgody administracji cmentarza.

10. Rezygnację z dalszego użytkowania grobu zgłasza się w administracji cmentarza.

11. Grób może być użyty ponownie jako miejsce grzebalne nie wcześniej niż 20 lat od daty poprzedniego pogrzebu /jeśli nie był to grób głębinowy/.

UTRZYMANIE GROBÓW I PRACE BUDOWLANE
1. Dysponent grobu /osoba, która opłaciła miejsce grzebalne/ jest zobowiązany do stałej troski o stan i wygląd grobu, nagrobka oraz jego bezpośredniego obejścia. To samo dotyczy miejsc zarezerwowanych.

2. Roboty budowlane na cmentarzu to:
a. budowa grobu murowanego
b. ustawianie nagrobków na mogiłach ziemnych
c. remonty nagrobków
d. remonty nawierzchni

3. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy zgłosić się w Kancelarii Parafialnej celem uzyskania zgody na ich przeprowadzenie.

4. Kształt nagrobków, pomników lub grobowców, umieszczone na nich opisy i użyta symbolika nie mogą naruszać wyznaniowego charakteru cmentarza.

5. Wykonawca robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania obowiązujących przepisów oraz ustaleń zawartych w zezwoleniu na wykonywanie robót budowlanych na terenie cmentarza.

6. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy uzgodnić szczegóły i uzyskać pisemną zgodę administracji cmentarza. Remonty lub budowy nagrobków nie mogą uszczuplać przejścia między grobami. Po uzyskaniu akceptacji administracji cmentarza można złożyć zamówienie u wykonawcy.

7. Roboty budowlane można przeprowadzać w dni powszednie od poniedziałku do soboty w godzinach od 8.00 do 18.00. Wjazd na teren cmentarza jest możliwy tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z grabarzem,  który udostępnia klucze do bramy cmentarnej.

8. Przystępując do robót budowlanych wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć organizację pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.
9. Wykonawca ma prawo wykonywać na cmentarzu swoją pracę tylko wtedy, gdy posiada pisemną zgodę administracji cmentarza. Przy wykonywaniu prac systemem gospodarczym trzeba mieć podobną zgodę.

10. Prace przy nagrobku /obramowaniu, itp./ należy tak wykonywać, by nie spowodowały szkód na sąsiednich grobach. Inwestor ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody i dba o uprzątnięcie miejsca po wykonanych pracach.

11. Za szkody powstałe na skutek złego stanu technicznego pomnika odpowiedzialny jest dysponent grobu.

12.  Za zniszczenia i szkody spowodowane działaniem sił przyrody, kradzieżą i aktami wandalizmu właściciel cmentarza nie ponosi odpowiedzialności. W celu zabezpieczenia przed w/w sytuacjami należy się indywidualnie ubezpieczyć.

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI - ŚMIECI I ODPADY
1. Na cmentarzu znajdują się trzy rodzaje kontenerów na śmieci, o czym informują odpowiednie tablice:
a. Kontener na znicze, plastikowe kwiaty, wieńce i dekoracje
b. Kontener na odpady biodegradowalne – naturalne kwiaty i wieńce, liście, trawę, gałęzie.
c. Kontener na donice i misy wypełnione masą, cementem, gipsem.

2. Zabrania się wrzucania do śmietnika odpadów po pracach kamieniarskich.

3. Zabrania się wrzucania śmieci nie pochodzących z cmentarza.

4. Ze względu na wysokie koszty utylizacji śmieci, prosimy o ich segregowanie i właściwe korzystanie z odpowiednich kontenerów.

ZASADY UŻYTKOWANIA CMENTARZA
1.  Na terenie cmentarza zakazuje się:
a. zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca
b. przebywania dzieci do lat 7 bez opieki
c. wyrzucania śmieci poza miejscem wyznaczonym
d. przebywania w stanie nietrzeźwym, picia alkoholu i palenia papierosów
e. przebywania pod wpływem innych środków odurzających i ich używania
f. poruszania się pojazdami jednośladowymi
g. wprowadzania zwierząt
h. niszczenia zieleni, mienia i elementów małej architektury
i. prowadzenia działalności handlowej, akwizycji, umieszczania reklam i rozkładania wizytówek
j. usuwania lub niszczenia na grobach tablic i napisów dotyczących osób tam pochowanych
k. samowolnego przemieszczania elementów małej architektury
l. kradzieży z cudzych grobów roślin, wiązanek i zniczy.

2. Należy uzyskać zgodę administracji cmentarza na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu, tj. na:
a. pogrzeb
b. ekshumację zwłok bądź przeniesienie do innego grobu
c. prace kamieniarskie i budowlane
d. ustawianie, przestawianie i wynoszenie z cmentarza jego urządzeń
e. wjazd pojazdem mechanicznym
f. ustawianie ławek i utwardzanie przejść między grobami
g. sadzenie drzew i krzewów lub ich usuwanie

3. Dopuszcza się wjazd samochodami na teren cmentarza przy organizowaniu ceremonii pogrzebowej.

4. Groby o wartości historycznej, archeologicznej lub artystycznej podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o cmentarzach oraz w ustawie o ochronie dóbr kultury.

EKSHUMACJA
1. Przeprowadzenie ekshumacji winno być uzgodnione z administracją cmentarza co najmniej na trzy dni przed jej planowanym terminem.

2. Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana:
a. na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok za zezwoleniem właściwego inspektora sanitarnego;
b. na zarządzenie prokuratora lub sądu.

3. Ekshumacja zwłok i szczątków jest dopuszczalna zasadniczo w okresie od 16 października do 15 kwietnia. Przeprowadza się ją we wczesnych godzinach rannych.

Wszelkie opłaty oraz ofiary przeznaczane są na utrzymanie infrastruktury cmentarza, na koszty wywozu śmieci oraz opłaty za wodę.